:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
Language...
เลือกรูปแบบภาษา...
        English Version...    ฉบับ ภาษาไทย...     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
M@IN Menu ...
     :: หน้าแรก
     :: เข้าสู่ระบบ
     :: ข่าวสารส่วนตัว
     :: ค้นหา
     :: เว็บ Intranet ของเรา
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       ข้าราชการจากกรมฯ
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบตรวจสอบวันลา
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบ e สารบรรณ
     :: ระบบฐานข้อมูลตัวชีวัด
     :: ระบบฐานข้อมูลกลุมการ
       พยาบาล
     :: สำนักสารนิเทศ สำนัก
       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     :: ติดต่อเรา
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
     :: VDO. แนะนำโรงพยาบาล
     :: สถานที่ตั้ง
     :: ประวัติความเป็นมา
     :: เอกลักษณ์โรงพยาบาล
        สวนสราญรมย์
     :: ทำเนียบผู้บริหาร
     :: พื้นที่รับผิดชอบ
     :: ผลงานเด่นด้านวิชาการ
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชชุมชน
     :: ผลงานเด่นด้านการ
        บำบัดยาเสพติด
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
     :: มาตรฐานการให้บริการ
        ประชาชน
หน่วยงานต่างๆ...
   :: ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟู
      จิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ
   :: ศูนย์พิบัติภัยธรรมชาติ
      รพ.สวนสราญรมย์
   :: ศูนย์ราชการใสสะอาด
   :: กลุ่มการพยาบาล
   :: คลิกนิคซึมเศร้า
   :: งานการเจ้าหน้าที่
   :: งานจิตเวชชุมชน
   :: งานยาเสพติด
   :: ศูนย์วิจัยวิชาการ
   :: ศูนย์คุณภาพ
   :: ห้องสมุดของโรงพยาบาล
   :: ศูนย์ส่งเสริมองค์กรเรียนรู้
   :: ฝ่ายพัสดุ
   :: Excellence Center
      สุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ
   :: ห้องฟ้าใส...
บทความ / ฐานข้อมูลวิจัย
     :: คลังความรู้ทางวิชาการ
       กรมสุขภาพจิต
     :: คลังความรู้โรงพยาบาล
       สวนสราญรมย์
     :: สุขภาพจิตและจิตเวช
     :: การพยาบาลจิตเวช
     :: เรื่องทั้งหมดจาก รพ.
     :: บทความจากศูนย์วิจัย
        วิชาการ
     :: ชุดความรู้การวางแผน
        จำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท
รายงานต่างๆจากโรงพยาบาล
:: ข่าวสารทั้งหมดจาก รพ.
:: รายงานการซื้อ - จ้างของ รพ.
:: รายงานและสถิติต่างๆของ รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถาบัน
   สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา
:: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
   รายเดือนของ รพ.
ภาพ กิจกรรมของเรา...
นโยบาย / คำสั่ง...
:: นโยบายบริหารความเสี่ยง
:: คณะกรรมการและหน้าที่
:: มาตราการรักษาความ
  ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้าย
ฟอร์มรายงานผู้ประสบภัยฯ
:: คู่มือปฎิบัติงาน MCATT
:: คู่มือป EASE
:: แบบรายงาน MCATT
   ฉบับปรับปรุง
เครือข่ายเตือนภัย...
:: เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย
:: ศูนย์นิรภัย
:: ศูนย์เตือนภับพิบัติแห่งชาติ
:: มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติ
:: สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
   กรมอุตุนิยมวิทยา
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก
   ล่าสุด                           
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวในไทย
   และใกล้เคียงล่าสุด       
:: แนวปฏิบัติการช่วยเหลือด้าน
   สุขภาพจิต กรณีภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ

กระดานข่าว
:: หน้าหลักกระดานข่าว
:: ถาม - ตอบ ปัญหาต่างๆ
:: ถาม - ตอบ ปัญหายาเสพติด
:: ถาม - ตอบ ภัยธรรมชาติ
:: ถาม - ตอบ ปัญหาด้านยา
:: สมุดเยี่ยมของโรงพยาบาล
:: ติดต่อเรา
แบบฟอร์ม งานคอมฯ
:: ใบเสนอปัญหาระบบ HIS.
:: ใบบันทึกการขอใช้บริการ
   งานซ่อม
:: แบบการขอ USER NAME
   และ PASSWORD
:: ใบขอโอนครุภัณฑ์
:: ใบขอส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
   มาตรวจสอบเพื่อจำหน่าย
:: ใบขอซื้อวัสดุ/จ้างทำของ
   /จ้างซ่อมครุภัณฑ์
ค้นหาภายในเว็บเรา...

_NSHEADER

เชื่อมโยงหน่วยงาน...WEB LINK... กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ คลังความรู้ แนวทางและการปฎิบัติ สายด่วนสุขภาพจิต1667 ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต โครงการ To Be No. 1 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กฎหมาย ICT
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Advanced Admin Login

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


เอกลักษณ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

       ยินดีต้อนรับสู่ Web Page ของเราโรงพยาบาลสวนสราญรมย์


เอกลักษณ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

            ควนท่าข้ามในอดีตเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คราวเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ โดยเสด็จมาประทับแรม 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2458 และ พ.ศ. 2460 พระองค์ได้พระราชทานนามสุราษฎร์ธานี และพลับพลาที่ประทับว่า พระตำหนักสราญรมย์ อีกทั้งพระราชทานนามสวนในบริเวณนั้นว่า สวนสราญรมย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการนำของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ในขณะนั้นได้ปรารภที่จะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2510 จึงมีการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมจังหวัด สภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข กรมศิลปากร และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ

            กระทั่งวันที่ 22 มกราคม 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ได้ และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปประดิษฐานบนพระแท่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2521 ลักษณะของพระบรมรูป ทรงเครื่องแบบนายพลเสือป่ารมดำขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ปั้นโดยอาจารย์สนั่น ศิลากร กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร

            หลังจากพิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นในปี 2521 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์จึงเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทำพิธีถวายราชสดุดีวันพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน มีการเดินสวนสนามและวางพวงมาลาของเหล่าลูกเสือจากอำเภอต่าง ๆ

            วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดงานน้อมรำลึกถึงวันพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” อันมีความหมายถึงเมืองคน โดยมีการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกกุหลาบสีแดง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรด

            ด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีประวัติเกือบหนึ่งศตวรรษ ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เนื่องจากเป็นพลับพลาประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ถึง 2 ครั้ง ถึงแม้วันนี้หลักฐานของประวัติศาสตร์จะเหลือเพียงฐานพลับพลาที่ประทับทว่าเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์แห่งแผ่นดินสยาม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบารมีของพระองค์ที่ได้ปกป้องคุ้มครองบุคลากรของโรงพยาบาลจึงได้จัดทำพิธีถวายราชสักการะในวันที่ 20 มีนาคม อีกวาระหนึ่ง

            สวนสราญรมย์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ มากมาย มีหอผู้ป่วยชาย และหญิง แยกเป็นสัดส่วน มีถนนเล็ก ๆ หลายสายเชื่อมติดต่อกัน สลับกับพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด บางชนิดเป็นพันธุ์เก่าแก่และหายาก ทำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการรู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เน้นธรรมชาติมากกว่าโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีวัดตรณาราม ซึ่งอยู่คู่กับคนในชุมชนสราญรมย์ ชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่

                   การพัฒนายกระดับฐานะขององค์กรจากโรงพยาบาลเป็นสำนักหรือสถาบัน
                   การพัฒนายกระดับฐานะขององค์กรจากโรงพยาบาลเป็นสำนักหรือสถาบัน
                   ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008
                   การพัฒนาองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชครบวงจรในระดับตติยภูมิ และมีความเป็นเลิศด้านพิบัติภัยธรรมชาติ
                   การพัฒนาองค์กรเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
                   เครือข่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน และสังคม

            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ... All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-07-27 (18704 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
©Suansaranrom Hospital. This is Suansaranrom Psychiatric Hospital web page. Webmaster : Computer Center..
Tel. : 077-916500, 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567 Fax : 077-240565
Hotline : 077-312991