:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
Language...
เลือกรูปแบบภาษา...
        English Version...    ฉบับ ภาษาไทย...     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
M@IN Menu ...
     :: หน้าแรก
     :: เข้าสู่ระบบ
     :: ข่าวสารส่วนตัว
     :: ค้นหา
     :: เว็บ Intranet ของเรา
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       ข้าราชการจากกรมฯ
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบตรวจสอบวันลา
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบ e สารบรรณ
     :: ระบบฐานข้อมูลตัวชีวัด
     :: ระบบฐานข้อมูลกลุมการ
       พยาบาล
     :: สำนักสารนิเทศ สำนัก
       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     :: ติดต่อเรา
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
     :: VDO. แนะนำโรงพยาบาล
     :: สถานที่ตั้ง
     :: ประวัติความเป็นมา
     :: เอกลักษณ์โรงพยาบาล
        สวนสราญรมย์
     :: ทำเนียบผู้บริหาร
     :: พื้นที่รับผิดชอบ
     :: ผลงานเด่นด้านวิชาการ
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชชุมชน
     :: ผลงานเด่นด้านการ
        บำบัดยาเสพติด
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
     :: มาตรฐานการให้บริการ
        ประชาชน
หน่วยงานต่างๆ...
   :: ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟู
      จิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ
   :: ศูนย์พิบัติภัยธรรมชาติ
      รพ.สวนสราญรมย์
   :: ศูนย์ราชการใสสะอาด
   :: กลุ่มการพยาบาล
   :: คลิกนิคซึมเศร้า
   :: งานการเจ้าหน้าที่
   :: งานจิตเวชชุมชน
   :: งานยาเสพติด
   :: ศูนย์วิจัยวิชาการ
   :: ศูนย์คุณภาพ
   :: ห้องสมุดของโรงพยาบาล
   :: ศูนย์ส่งเสริมองค์กรเรียนรู้
   :: ฝ่ายพัสดุ
   :: Excellence Center
      สุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ
   :: ห้องฟ้าใส...
บทความ / ฐานข้อมูลวิจัย
     :: คลังความรู้ทางวิชาการ
       กรมสุขภาพจิต
     :: คลังความรู้โรงพยาบาล
       สวนสราญรมย์
     :: สุขภาพจิตและจิตเวช
     :: การพยาบาลจิตเวช
     :: เรื่องทั้งหมดจาก รพ.
     :: บทความจากศูนย์วิจัย
        วิชาการ
     :: ชุดความรู้การวางแผน
        จำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท
รายงานต่างๆจากโรงพยาบาล
:: ข่าวสารทั้งหมดจาก รพ.
:: รายงานการซื้อ - จ้างของ รพ.
:: รายงานและสถิติต่างๆของ รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถาบัน
   สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา
:: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
   รายเดือนของ รพ.
ภาพ กิจกรรมของเรา...
นโยบาย / คำสั่ง...
:: นโยบายบริหารความเสี่ยง
:: คณะกรรมการและหน้าที่
:: มาตราการรักษาความ
  ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้าย
ฟอร์มรายงานผู้ประสบภัยฯ
:: คู่มือปฎิบัติงาน MCATT
:: คู่มือป EASE
:: แบบรายงาน MCATT
   ฉบับปรับปรุง
เครือข่ายเตือนภัย...
:: เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย
:: ศูนย์นิรภัย
:: ศูนย์เตือนภับพิบัติแห่งชาติ
:: มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติ
:: สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
   กรมอุตุนิยมวิทยา
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก
   ล่าสุด                           
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวในไทย
   และใกล้เคียงล่าสุด       
:: แนวปฏิบัติการช่วยเหลือด้าน
   สุขภาพจิต กรณีภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ

กระดานข่าว
:: หน้าหลักกระดานข่าว
:: ถาม - ตอบ ปัญหาต่างๆ
:: ถาม - ตอบ ปัญหายาเสพติด
:: ถาม - ตอบ ภัยธรรมชาติ
:: ถาม - ตอบ ปัญหาด้านยา
:: สมุดเยี่ยมของโรงพยาบาล
:: ติดต่อเรา
แบบฟอร์ม งานคอมฯ
:: ใบเสนอปัญหาระบบ HIS.
:: ใบบันทึกการขอใช้บริการ
   งานซ่อม
:: แบบการขอ USER NAME
   และ PASSWORD
:: ใบขอโอนครุภัณฑ์
:: ใบขอส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
   มาตรวจสอบเพื่อจำหน่าย
:: ใบขอซื้อวัสดุ/จ้างทำของ
   /จ้างซ่อมครุภัณฑ์
ค้นหาภายในเว็บเรา...

_NSHEADER

เชื่อมโยงหน่วยงาน...WEB LINK... กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ คลังความรู้ แนวทางและการปฎิบัติ สายด่วนสุขภาพจิต1667 ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต โครงการ To Be No. 1 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กฎหมาย ICT
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Advanced Admin Login

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
       ยินดีต้อนรับสู่ Web Page ของเราโรงพยาบาลสวนสราญรมย์


สวนสราญรมย์

            ย้อนอดีตเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ และประทับแรม ณ พระตำหนักสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ จึงได้พระราชทานนามควนที่ประทับแห่งนี้ว่า “สวนสราญรมย์”

            ต่อมา พ.ศ. 2478 กระทรวงมหาดไทย มีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลโรคจิต เพื่อรักษาคนเสียจริตเป็นการเฉพาะและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร จึงมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลโรคจิตในภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากส่วนกลางลงมาสำรวจที่ดินและสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงพยาบาลโรคจิต และพบว่าสถานที่บนควนแห่งนี้มีความเหมาะสมที่สุด ดังจะเห็นได้จากบันทึกของ นายแพทย์แสง สุทธิพงษ์ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในคณะอนุกรรมการ ข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้มาเยี่ยมโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 และบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า “นับแต่ พ.ศ. 2478 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้มาพิจารณาหาที่ดินสำหรับสร้างโรงพยาบาลโรคจิตภาคใต้ ข้าพเจ้าได้ตรวจพิจารณาหาที่ดินตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดปัตตานี ได้เปรียบเทียบความสำคัญในอันที่จะได้ที่ดินอันเหมาะสมหลายแห่ง ในที่สุดด้วยการชี้แจงแนะนำของเพื่อนข้าราชการหลายท่าน ตลอดจนท่านเจ้าคุณธรรมปรีชาอุดม อดีตเจ้าคณะเจ้าหวัด สุราษฎร์ธานี และนายแพทย์สกนธ์ โสภโณ ได้ให้ข้าพเจ้าไปสำรวจดูที่ดินบนควนท่าข้าม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระราชทานชื่อควนนี้ว่า “สวนสราญรมย์” เมื่อเดินสำรวจจนทั่ว ข้าพเจ้าก็ได้ตัดสินใจรายงานผู้บังคับบัญชาว่า ที่ดินตรงนี้ดี และเหมาะสมกว่าที่อื่น”

            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จึงได้ก่อสร้างขึ้น พ.ศ. 2479 เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในส่วนภูมิภาค และเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 412 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา ได้เปิดทำการรับรักษาคนไข้จิตเวชครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2480 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู จุลศักราช 1299 อธิกมาศ ในขณะนั้นมีอาคาร 7 หลัง ประกอบด้วย เรือนคนไข้ชาย 3 หลัง เรือนคนไข้หญิง 2 หลัง และโรงเลี้ยงอาหาร 2 หลัง และได้ชื่อว่า โรงพยาบาลโรคจิตสุราษฎร์ธานี สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลโรคจิตภาคใต้และโรงพยาบาลพุนพินตามลำดับ จากนั้นจึงเปลี่ยนมาสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2485 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสวนสราญรมย์อันเป็นมงคลนามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เป็นศิริมงคล และโอนมาสังกัดสถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งต่อมายกฐานะเป็นกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2538

            ผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาล คือ นายแพทย์ขจร อ้นตระการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2480 – 2483 และมีนายแพทย์ สกนธ์ โสภโณ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ อัตรากำลังในขณะนั้นประกอบด้วย นายแพทย์ 2 คน พยาบาล 6 คน ข้าราชการสามัญ 1 คน ข้าราชการวิสามัญ 20 คน จำนวนคนไข้ที่รับครั้งแรก 31 คน เป็นคนไข้ที่รับจากเรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 คน และรับโอนผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคใต้จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 19 คน การดูแลผู้ป่วยระยะแรกเป็นการใช้ยานอนหลับและรักษาตามอาการ เมื่ออาการดีขึ้นจึงฝึกให้คนไข้ทำงาน

            ช่วงทศวรรษแรก ๆ ของการดำเนินงาน เช่น การพัฒนามักจะเน้นในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชในเขตภาคใต้ทั้งหมด หอผู้ป่วย โรงเลี้ยงอาหาร อาคารที่ทำการต่าง ๆ บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคมและชุมชน พัฒนาให้บริการเชิงรุกโดยหน่วยจิตเวชเคลื่อนที่ จนทำให้จำนวนของผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีการขยายอัตรากำลังของบุคลากรจนในที่สุดสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 1,300 เตียง

            ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2552 โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้อย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล โดยเป็นแหล่งฝึกการปฏิบัติงานด้านจิตเวชแก่นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลจากหลายสถาบัน และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ผลจากการพัฒนาดังกล่าวมา ทำให้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับไปสู่ชุมชน ส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันบุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน จนกระทั่งสามารถพัฒนาหน่วยงานให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้รับการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพในปี พ.ศ. 2550

            วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นโอกาสครบรอบ 72 ปี ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นับว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่มีประวัติยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นสิ่งที่บุคลากรโรงพยาบาล สวนสราญรมย์ภาคภูมิใจ อีกทั้งมีแนวคิดร่วมกันคือเราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบุคลากร การบริการและงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านจิตเวชครบวงจร เป็นเลิศด้านพิบัติภัยธรรมชาติและเสริมสร้างคุณภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี ดังคำขวัญของโรงพยาบาล “สร้างสมดุลให้ชีวิต เสริมสุขภาพจิตให้สังคม”

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ... All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-07-27 (12131 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
©Suansaranrom Hospital. This is Suansaranrom Psychiatric Hospital web page. Webmaster : Computer Center..
Tel. : 077-916500, 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567 Fax : 077-240565
Hotline : 077-312991