:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
Language...
เลือกรูปแบบภาษา...
        English Version...    ฉบับ ภาษาไทย...     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
M@IN Menu ...
     :: หน้าแรก
     :: เข้าสู่ระบบ
     :: ข่าวสารส่วนตัว
     :: ค้นหา
     :: เว็บ Intranet ของเรา
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       ข้าราชการจากกรมฯ
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบตรวจสอบวันลา
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบ e สารบรรณ
     :: ระบบฐานข้อมูลตัวชีวัด
     :: ระบบฐานข้อมูลกลุมการ
       พยาบาล
     :: สำนักสารนิเทศ สำนัก
       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     :: ติดต่อเรา
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
     :: VDO. แนะนำโรงพยาบาล
     :: สถานที่ตั้ง
     :: ประวัติความเป็นมา
     :: เอกลักษณ์โรงพยาบาล
        สวนสราญรมย์
     :: ทำเนียบผู้บริหาร
     :: พื้นที่รับผิดชอบ
     :: ผลงานเด่นด้านวิชาการ
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชชุมชน
     :: ผลงานเด่นด้านการ
        บำบัดยาเสพติด
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
     :: มาตรฐานการให้บริการ
        ประชาชน
หน่วยงานต่างๆ...
   :: ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟู
      จิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ
   :: ศูนย์พิบัติภัยธรรมชาติ
      รพ.สวนสราญรมย์
   :: ศูนย์ราชการใสสะอาด
   :: กลุ่มการพยาบาล
   :: คลิกนิคซึมเศร้า
   :: งานการเจ้าหน้าที่
   :: งานจิตเวชชุมชน
   :: งานยาเสพติด
   :: ศูนย์วิจัยวิชาการ
   :: ศูนย์คุณภาพ
   :: ห้องสมุดของโรงพยาบาล
   :: ศูนย์ส่งเสริมองค์กรเรียนรู้
   :: ฝ่ายพัสดุ
   :: Excellence Center
      สุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ
   :: ห้องฟ้าใส...
บทความ / ฐานข้อมูลวิจัย
     :: คลังความรู้ทางวิชาการ
       กรมสุขภาพจิต
     :: คลังความรู้โรงพยาบาล
       สวนสราญรมย์
     :: สุขภาพจิตและจิตเวช
     :: การพยาบาลจิตเวช
     :: เรื่องทั้งหมดจาก รพ.
     :: บทความจากศูนย์วิจัย
        วิชาการ
     :: ชุดความรู้การวางแผน
        จำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท
รายงานต่างๆจากโรงพยาบาล
:: ข่าวสารทั้งหมดจาก รพ.
:: รายงานการซื้อ - จ้างของ รพ.
:: รายงานและสถิติต่างๆของ รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถาบัน
   สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา
:: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
   รายเดือนของ รพ.
ภาพ กิจกรรมของเรา...
นโยบาย / คำสั่ง...
:: นโยบายบริหารความเสี่ยง
:: คณะกรรมการและหน้าที่
:: มาตราการรักษาความ
  ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้าย
ฟอร์มรายงานผู้ประสบภัยฯ
:: คู่มือปฎิบัติงาน MCATT
:: คู่มือป EASE
:: แบบรายงาน MCATT
   ฉบับปรับปรุง
เครือข่ายเตือนภัย...
:: เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย
:: ศูนย์นิรภัย
:: ศูนย์เตือนภับพิบัติแห่งชาติ
:: มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติ
:: สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
   กรมอุตุนิยมวิทยา
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก
   ล่าสุด                           
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวในไทย
   และใกล้เคียงล่าสุด       
:: แนวปฏิบัติการช่วยเหลือด้าน
   สุขภาพจิต กรณีภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ

กระดานข่าว
:: หน้าหลักกระดานข่าว
:: ถาม - ตอบ ปัญหาต่างๆ
:: ถาม - ตอบ ปัญหายาเสพติด
:: ถาม - ตอบ ภัยธรรมชาติ
:: ถาม - ตอบ ปัญหาด้านยา
:: สมุดเยี่ยมของโรงพยาบาล
:: ติดต่อเรา
แบบฟอร์ม งานคอมฯ
:: ใบเสนอปัญหาระบบ HIS.
:: ใบบันทึกการขอใช้บริการ
   งานซ่อม
:: แบบการขอ USER NAME
   และ PASSWORD
:: ใบขอโอนครุภัณฑ์
:: ใบขอส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
   มาตรวจสอบเพื่อจำหน่าย
:: ใบขอซื้อวัสดุ/จ้างทำของ
   /จ้างซ่อมครุภัณฑ์
ค้นหาภายในเว็บเรา...

_NSHEADER

เชื่อมโยงหน่วยงาน...WEB LINK... กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ คลังความรู้ แนวทางและการปฎิบัติ สายด่วนสุขภาพจิต1667 ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต โครงการ To Be No. 1 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กฎหมาย ICT
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Advanced Admin Login

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


08. เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ
บทความเรื่อง    :    เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุเรื่อง : เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ
โดย ...  นางเสาวภา ปานเพชร
(พยาบาลวิชาชีพ 7 คลินิกสารเสพติดและจิตสังคมบำบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์)

เนื้อเรื่อง
       ท่านผู้อ่านที่รักค่ะ ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยสูงอายุอย่างไรบ้างคะ ลองติดตามอ่านจากข้อเขียนของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะว่าเป็นอย่างไร
       นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางเพศของวัยสูงอายุ จะพบว่าพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการร่วมเพศจะลดลง โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงอายุ 50 - 70 ปี และโดยเฉพาะในช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป ความสุขทางเพศส่วนใหญ่จะเป็นรูปของการเอาอกเอาใจ หรือการกอดจูบกันภายนอก พฤติกรรมทางเพศในวัยสูงอายุนี้อาจใช้เป็นตัวบอกถึงพฤติกรรมทางเพศในวัยหนุ่มสาวได้ ถ้ามีความสุขและมีประสบการณ์ทางเพศที่ดีโดยเฉพาะในเพศหญิง ก็มักจะยังมีความสนใจหรือใฝ่หาในวัยสูงอายุอยู่น้อย อย่างไรก็ตามความสุขทางเพศของทุกวัยก็ยังเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจหรือพฤติกรรมทางเพศของเพศชายจะมากกว่าเพศหญิงในวัยเดียวกัน ( พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์, 2543)
       ล่าวได้ว่า เรื่องเพศสัมพันธ์นั้นไม่มีกฎหมายตายตัว เป็นเรื่องเฉพาะตัวบางคนแม้อายุเลย 60 ปี แล้วยังมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอได้ แต่บางคนอายุ 55 ปี ก็รู้สึกว่าร่างกายไม่สู้เสียแล้ว เอาแน่อะไรไม่ได้ กล่าวได้กว้าง ๆ ว่า การมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยแก่ร่างกาย ทำให้หัวใจต้องสูบเลือดเร็วและแรง ผู้สูงอายุที่เห็นว่าพลังกายและใจยังสามารถสู้ได้ก็ไม่มีข้อหวงห้าม แต่ถ้ารู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยมากก็สมควรทิ้งช่วงบ้างตามสภาพของร่างกาย
       มีบางท่านที่พลังทางกายไม่สู้ แต่พลังงานใจยังสู้อยู่ ก็เที่ยวไปหายาชูกำลังกิน เป็นการไม่สมควร และจนถึงปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่ก่อให้เกิดพลังทางเพศได้เลย
       ารมีเพศสัมพันธ์เป็นกิจกรรมคู่ ดังนั้นคู่จึงเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าคู่มีพลังกายและพลังใจคล้ายคลึงกันก็ไปกันได้ด้วยดี แต่ถ้ามีคู่พลังกายและใจแตกต่างกันจะทำให้เกิดปัญหาเสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอายุมากเข้า ๆ กิจกรรมทางเพศจะค่อย ๆ ห่างออกและเลิกราไปเองในที่สุด มีข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้
                  -    เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติในทุกอายุ ดังนั้นอย่ารู้สึกว่ามีความผิดในความรู้สึกทางเพศที่ท่านมีหรือต้องการ
                  -     ถ้าท่านมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ท่านควรจะมีความกระฉับกระเฉง และมีความต้องการทาง
                        เพศสัมพันธ์ได้จนถึงวัยชรา
                  -     การมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอตลอดชีวิต จะช่วยทำให้ท่านคงความสามารถในทางเพศสัมพันธ์ไว้ได้ตลอดเวลา
                  -     อย่ารู้สึกกังวลถ้าท่านมีความรู้สึกทางเพศลดลง เมื่อท่านเข้าสู่วัยชรา เพราะนั่นเป็นเรื่องธรรมดา
                  -     การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องปกติ ไม่มีโทษ แต่กลับเป็นประโยชน์สำหรับรายที่หาคู่ตอบสนองไม่ได้
                  -     ถ้าท่านมีปัญหาทางเพศอย่าลังเลใจที่จะหาข้อแนะนำจากแพทย์หรือจิตแพทย์ เขาจะให้ความกระจ่างแก่ท่านได้
                  -     การที่จิตใจยังมีความต้องการทางเพศสัมพันธ์ แต่สภาพร่างกายปวกเปียกไม่ตอบสนอง ซึ่งมักจะเกิดกับเพศชาย
                        สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องทางจิตใจ และความไม่ร่วมมือ-ไม่สนับสนุน-ไม่ช่วยเหลือของฝ่ายหญิง หากได้แก้ปัญหา
                        ทางสุขภาพจิต และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายหญิงด้วยดีก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ (บรรลุ ศิริพานิช, 2544)

       สุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะว่าเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียด น่าตำหนิติเตียน แต่เป็นเรื่องที่ส่งเสริมพลังใจในการดำเนินชีวิต ถ้าหากว่าคนเราทุกคนดำเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ... All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-06-18 (1823 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
©Suansaranrom Hospital. This is Suansaranrom Psychiatric Hospital web page. Webmaster : Computer Center..
Tel. : 077-916500, 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567 Fax : 077-240565
Hotline : 077-312991