:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
Language...
เลือกรูปแบบภาษา...
        English Version...    ฉบับ ภาษาไทย...     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
M@IN Menu ...
     :: หน้าแรก
     :: เข้าสู่ระบบ
     :: ข่าวสารส่วนตัว
     :: ค้นหา
     :: เว็บ Intranet ของเรา
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       ข้าราชการจากกรมฯ
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบตรวจสอบวันลา
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบ e สารบรรณ
     :: ระบบฐานข้อมูลตัวชีวัด
     :: ระบบฐานข้อมูลกลุมการ
       พยาบาล
     :: สำนักสารนิเทศ สำนัก
       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     :: ติดต่อเรา
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
     :: VDO. แนะนำโรงพยาบาล
     :: สถานที่ตั้ง
     :: ประวัติความเป็นมา
     :: เอกลักษณ์โรงพยาบาล
        สวนสราญรมย์
     :: ทำเนียบผู้บริหาร
     :: พื้นที่รับผิดชอบ
     :: ผลงานเด่นด้านวิชาการ
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชชุมชน
     :: ผลงานเด่นด้านการ
        บำบัดยาเสพติด
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
     :: มาตรฐานการให้บริการ
        ประชาชน
หน่วยงานต่างๆ...
   :: ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟู
      จิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ
   :: ศูนย์พิบัติภัยธรรมชาติ
      รพ.สวนสราญรมย์
   :: ศูนย์ราชการใสสะอาด
   :: กลุ่มการพยาบาล
   :: คลิกนิคซึมเศร้า
   :: งานการเจ้าหน้าที่
   :: งานจิตเวชชุมชน
   :: งานยาเสพติด
   :: ศูนย์วิจัยวิชาการ
   :: ศูนย์คุณภาพ
   :: ห้องสมุดของโรงพยาบาล
   :: ศูนย์ส่งเสริมองค์กรเรียนรู้
   :: ฝ่ายพัสดุ
   :: Excellence Center
      สุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ
   :: ห้องฟ้าใส...
บทความ / ฐานข้อมูลวิจัย
     :: คลังความรู้ทางวิชาการ
       กรมสุขภาพจิต
     :: คลังความรู้โรงพยาบาล
       สวนสราญรมย์
     :: สุขภาพจิตและจิตเวช
     :: การพยาบาลจิตเวช
     :: เรื่องทั้งหมดจาก รพ.
     :: บทความจากศูนย์วิจัย
        วิชาการ
     :: ชุดความรู้การวางแผน
        จำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท
รายงานต่างๆจากโรงพยาบาล
:: ข่าวสารทั้งหมดจาก รพ.
:: รายงานการซื้อ - จ้างของ รพ.
:: รายงานและสถิติต่างๆของ รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถาบัน
   สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา
:: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
   รายเดือนของ รพ.
ภาพ กิจกรรมของเรา...
นโยบาย / คำสั่ง...
:: นโยบายบริหารความเสี่ยง
:: คณะกรรมการและหน้าที่
:: มาตราการรักษาความ
  ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้าย
ฟอร์มรายงานผู้ประสบภัยฯ
:: คู่มือปฎิบัติงาน MCATT
:: คู่มือป EASE
:: แบบรายงาน MCATT
   ฉบับปรับปรุง
เครือข่ายเตือนภัย...
:: เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย
:: ศูนย์นิรภัย
:: ศูนย์เตือนภับพิบัติแห่งชาติ
:: มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติ
:: สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
   กรมอุตุนิยมวิทยา
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก
   ล่าสุด                           
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวในไทย
   และใกล้เคียงล่าสุด       
:: แนวปฏิบัติการช่วยเหลือด้าน
   สุขภาพจิต กรณีภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ

กระดานข่าว
:: หน้าหลักกระดานข่าว
:: ถาม - ตอบ ปัญหาต่างๆ
:: ถาม - ตอบ ปัญหายาเสพติด
:: ถาม - ตอบ ภัยธรรมชาติ
:: ถาม - ตอบ ปัญหาด้านยา
:: สมุดเยี่ยมของโรงพยาบาล
:: ติดต่อเรา
แบบฟอร์ม งานคอมฯ
:: ใบเสนอปัญหาระบบ HIS.
:: ใบบันทึกการขอใช้บริการ
   งานซ่อม
:: แบบการขอ USER NAME
   และ PASSWORD
:: ใบขอโอนครุภัณฑ์
:: ใบขอส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
   มาตรวจสอบเพื่อจำหน่าย
:: ใบขอซื้อวัสดุ/จ้างทำของ
   /จ้างซ่อมครุภัณฑ์
ค้นหาภายในเว็บเรา...

_NSHEADER

เชื่อมโยงหน่วยงาน...WEB LINK... กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ คลังความรู้ แนวทางและการปฎิบัติ สายด่วนสุขภาพจิต1667 ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต โครงการ To Be No. 1 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กฎหมาย ICT
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Advanced Admin Login

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


ยินดีต้อนรับสู่ Web Page ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ...

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์...แผนที่ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์...
วิสัยทัศน์
              - เป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุของประเทศ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11 ให้เข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพจิตดี

พันธกิจ
              1. พัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกัน บาบัดรักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุให้เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
              2. บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ได้มาตรฐาน อย่างมีคุณภาพรองรับความต้องการของประชาชน
              3. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 11 ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
              4. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการ
                  และประชาชน
              5. พัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล สู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบของประเทศ
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงที่มี คุณภาพ มาตรฐาน
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมให้สามารถรองรับการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในปัจจุบัน
                                              และอนาคต
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการให้มีความเข้มแข็ง ตามเกณฑ์มาตรฐาน การจัดบริการ
                                              สุขภาพจิตและจิตเวช
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลคุณภาพ สมรรถนะสูงประกาศ นโยบายของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์...

นโยบายของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์


พระราชดำริ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก...

พระราชดำริ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก...


โครงร่างวิจัยเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์...

โครงร่างวิจัยเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์...


ภาพกิจกรรม สวนสราญรมย์มินิมาราธอนครั้งที่ 7 วันที่ 12 มีนาคม 2560...

ภาพกิจกรรม สวนสราญรมย์มินิมาราธอนครั้งที่ 7 12 มีนาคม 2560...


ข้อมูลบริการประชาชน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ข้อมูลบริการประชาชน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์...


 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธ์เข้ารับการประเมินฯครั้งที่2
ข่าวประชาสัมพันธ์ตามประกาศโรงพาบาลสวนสราญรมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนด วัน เวลา สถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้.-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...

ผู้บันทึก suansaranrom เมื่อ พฤหัสบดี 25 พ.ค. 17@ 09:28:40 ICT (1 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ตามประกาศโรงพาบาลสวนสราญรมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลืกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้.-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...

ผู้บันทึก suansaranrom เมื่อ อังคาร 23 พ.ค. 17@ 16:50:21 ICT (1 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายงานต่างๆจากทางโรงพยาบาล...สรุปผลการจัดซื้อ รอบเดือน เมษายน 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สรุปข้อมูลการจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2560 .-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...
ผู้บันทึก earthday เมื่อ พฤหัสบดี 18 พ.ค. 17@ 10:41:34 ICT (6 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
 ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพาบาลสวนสราญรมย์ แสดงตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา ดังนี้.-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...

ผู้บันทึก earthday เมื่อ อังคาร 16 พ.ค. 17@ 16:47:10 ICT (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ตามประกาศโรงพาบาลสวนสราญรมย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ขอบประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ โดยรายละเอียดดังนี้.-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด......

ผู้บันทึก earthday เมื่อ อังคาร 16 พ.ค. 17@ 16:39:24 ICT (3 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
1166 เรื่อง (234 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 ]

กล่องความรู้ เรื่องน่ารู้ประจำวัน และวันนี้ในอดีต--- Search --- :   
เว็บทั่วโลก  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

Suansaranrom's Search...

ยังไม่มีข้อมูล


สถิติผู้เข้าชม ...
QR Code ...
phpBB2 User Menu ...


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : chumphon
สมาชิกทั้งหมด : 654

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 319
คำแนะนำ: 2
พจนานุกรม OnLine...
ป้อนข้อความ :

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง...
Thai Wikipedia ...
Thai WikiPedia
อ่านข่าว ...นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

TV. Online...

Channel 3 LiveChannel 5 Live
Channel 9 LiveChannel 11 Live
Thai TPBSSiam Sport TV - Sport Variety TV
ดูช่องอื่นที่นี่

ค้นหาโดย GoOGle ...
Google

ตรวจ E@mail ...
     Hotmail  
     Yahoo
     Thaimail  
     Thai.com
     Mailcity.com  
     Thailand.com  
     Usa.net  
     Siammail.com  
     Doramail.com   
     mail.sanook.com  
     Mweb Mail  
     i-kool  
     Chaiyo  
:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
©Suansaranrom Hospital. This is Suansaranrom Psychiatric Hospital web page. Webmaster : Computer Center..
Tel. : 077-916500, 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567 Fax : 077-240565
Hotline : 077-312991